Algemeen

Het onderwijs op onze school is ingericht volgens de wettelijke regels zoals die gelden voor alle scholen in Nederland. Heel belangrijk is de Wet op het primair onderwijs. Deze wet regelt de inhoud van het basisonderwijs. Het geeft belangrijke algemene uitgangspunten weer, waar iedere basisschool, dus ook onze school, aan moet voldoen.

Brede ontwikkeling
We willen ervoor zorgen dat de kinderen met plezier naar school gaan en veel kunnen leren. Maar we vinden niet alleen het leren belangrijk. We willen op school de leerlingen ook met elkaar leren omgaan in een veilige en prettige sfeer. Kinderen die zich veilig en prettig voelen kunnen zich goed ontwikkelen en staan open voor het leren. Om dat te bereiken hanteren we een aantal duidelijk regels. We werken er hard aan om kinderen bewust te maken dat elkaar pesten of discrimineren bij ons op school niet geaccepteerd wordt. Op een positieve manier omgaan met elkaar komt de sfeer ten goede.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich bij ons harmonisch kunnen ontwikkelen, waarbij het erom gaat om zowel het hoofd, het hart als de handen aan te spreken. Dat betekent bijvoorbeeld dat naast het opdoen van kennis en het ontwikkelen van het intellect, ook de ontwikkeling van de creativiteit en van lichamelijke vaardigheden door middel van sport en spel belangrijk zijn.
 
Doorgaande lijn
Voor de leerlingen op onze school hebben wij een doorgaande lijn ontwikkeld. Wat dat precies inhoudt, staat in ons schoolplan beschreven.
Kort gezegd gaat het ons erom dat de leerlingen op onze school die kennis en vaardigheden worden bijgebracht die passen bij hun ontwikkelingsproces. Daarbij is sprake van een gelijkmatige opbouw door de jaren heen.

Wij geven veel aandacht aan taal, rekenen, lezen en schrijven, omdat wij vinden dat deze vaardigheden de basis vormen voor meer en verder leren, zodat de kinderen zo goed mogelijk in staat worden gesteld zich zelfstandig te oriënteren op de wereld om hen heen.

We proberen het onderwijs dusdanig vorm te geven dat er voor elk kind een doorgaande lijn is die bij zijn of haar mogelijkheden past. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 
Openbare basisschool
De Jansenius de Vries school is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vormgeven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:
  • Algemene toegankelijkheid
    Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.
  • Actieve pluriformiteit
    In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.
  • Non-discriminatie
    Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders/verzorgers.
We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; wij creëren een schoolklimaat waarin eenieder zich veilig voelt en aanvaard weet.