Aanbod

Taal, woordenschat & spelling
We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methode 'Taal Actief'. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en het luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk leren de leerlingen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden.

Rekenen
Onze school gebruikt de methode "Wereld in Getallen" versie 5, een realistische rekenmethode.
Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en herkenbare situaties als aangrijpingspunt neemt om de methode toe te passen. Het biedt dus gevarieerde oefenstof aan.
De methode is mede-ontwikkeld voor het gebruik in gecombineerde groepen. Terwijl de leerkracht instructie geeft aan de ene groep, werken de kinderen van de andere groep grotendeels zelfstandig. De methode biedt voldoende mogelijkheden om aan de verschillen binnen een groep tegemoet te komen.
Elke vier weken wordt in de methode getoetst of de leerlingen de stof hebben begrepen. Mocht er extra oefening nodig zijn, dan wordt dat aangeboden. Kinderen die een toets heel goed hebben gemaakt, krijgen moeilijkere leerstof.
 
Lijn 3
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode "Lijn 3". Om het technisch lezen goed door te laten lopen, werken we vanaf groep 4 met de methode Estafette. De vorderingen op het gebied van technisch lezen worden regelmatig getoetst.
                                                                                                                                                   
Studerend lezen & begrijpend lezen
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Tijdens de lessen van groep 7 en 8 komen ook de aspecten van leren studeren aan de orde, zoals het onderdeel samenvattingen maken. We maken hierbij onder andere gebruik van de methode Grip! Eigen denkprocessen van de kinderen worden hierin geactiveerd, doordat de denkstappen hardop verwoord worden. Naast deze instructielessen krijgen de kinderen ook verwerkingslessen, waar ze het geleerde kunnen toepassen. In deze methode zit ook een onderdeel studerend lezen. Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden, want in het voortgezet onderwijs is dat een veel gevraagde vaardigheid. 
Naast begrijpend lezen werken we ook aan de studievaardigheden van onze leerlingen. Hierbij gebruiken we de methode Blits. 

Stillezen & boekpromotie
In alle groepen besteden we tijd aan het stillezen. De leerlingen zoeken zelf een boek uit dat ze leuk vinden en dat bij hun niveau past. Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het lezen. We vernieuwen onze schoolbibliotheek regelmatig, zodat het aanbod leesboeken voor de kinderen interessant blijft. We besteden ook tijd aan boekpromotie. In de groepen 4 t/m 8 bereidt een kind een boek voor dat hij/zij heeft gelezen. Er wordt over verteld en er wordt uit voorgelezen. Zo maken de kinderen elkaar enthousiast over de verschillende boeken. 
Jaarlijks doen wij ook mee aan de Kinderboekenweek.  We organiseren tijdens de Kinderboekenweek voorleeswedstrijden voor groep 7 en 8. De winnaar/winnares neemt deel aan voorleeswedstrijden op regionaal niveau.
In ons nieuwe schoolgebouw zullen we starten met de 'bibliotheek op school'. Kinderen kunnen dan boeken op school lenen voor óp school, maar ook voor thuis. 

Schrijven
Kinderen leren op onze school schrijven met de methode "Klinkers". Er wordt schrijfles gegeven in groep 3 t/m groep 8. De kinderen schrijven in eerst met een potlood. Vanaf groep 4 wordt er grotendeels met pen geschreven.  De pen wordt door de school aangeschaft. 

Aardrijkskunde, geschiedenis & natuuronderwijs
Op heel wat momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d. Wij werken met de methode Naut, Meander en Brandaan. In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én doen zorgt voor een hoger leerrendement.
Ook kijken we samen naar 'Koekeloere', 'SchoolTV' en 'Huisje Boompje, Beestje'.

Verkeer
De beginselen van het verkeer leren de kleuters in de groepen 1 en 2 aan de hand van de methode "Straatwerk".
Groep 3 verdiept zich in het verkeer met de methode "Klaar over". In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Deze kranten hebben altijd up-to-date leerstof en bereiden de kinderen goed voor op het verkeersexamen in groep 7. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van aantrekkelijke digitale middelen vanuit de methode. 
Het verkeersexamen wordt in groep 7 óf 8 afgenomen. 
 
Engels
In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. Wij doen dit schooljaar onderzoek naar een passende nieuwe methode voor onze school. Daarom komen er gedurende dit jaar drie methodes aan bod en maken we aan het einde van het schooljaar de keuze welke het best passend is.