Aanbod

Taal
We werken in de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe methode "Taal in Beeld" en "Spelling in Beeld". Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en het luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk leren de leerlingen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden.

Elke drie weken worden de kinderen getoetst om te kijken in hoeverre ze de stof beheersen. Daarna is er gelegenheid om extra te oefenen of met verdiepingsstof te werken.

De kleutergroepen werken met "Schatkist" en het daarbij behorende computerprogramma "Schatkist met de muis". Door deze methoden te gebruiken zijn we structureel bezig met de taalontwikkeling van de kinderen.

Informatie
Taal in beeld
Spelling in beeld
SchatkistRekenen
Onze school gebruikt de methode "Wereld in Getallen", een realistische rekenmethode.
Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en herkenbare situaties als aangrijpingspunt neemt om de methode toe te passen. Het biedt dus gevarieerde oefenstof aan.

De methode is mede-ontwikkeld voor het gebruik in gecombineerde groepen. Terwijl de leerkracht instructie geeft aan de ene groep, werken de kinderen van de andere groep grotendeels zelfstandig. De methode biedt voldoende mogelijkheden om aan de verschillen binnen een groep tegemoet te komen.

Elke vier weken wordt in de methode getoetst of de leerlingen de stof hebben begrepen. Mocht er extra oefening nodig zijn, dan wordt dat aangeboden. Kinderen die een toets heel goed hebben gemaakt, krijgen moeilijkere leerstof.

Informatie
De Wereld in Getallen
Kien
Tafels oefenen
RekenspelletjesVeilig Leren Lezen
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode "Veilig Leren Lezen". Om het technisch lezen goed door te laten lopen, werken we vanaf groep 4 met de methode Estafette. In het schooljaar 2012-2013 starten we met de nieuwe uitgave van Estafette. De vorderingen op het gebied van technisch lezen worden regelmatig getoetst.
                                                                                                                                                                                    Studerend lezen
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Tijdens de lessen van groep 7 en 8 komen ook de aspecten van leren studeren aan de orde, zoals het onderdeel samenvattingen maken.

Stillezen
In alle groepen besteden we tijd aan het stillezen. De leerlingen zoeken zelf een boek uit dat ze leuk vinden en dat bij hun niveau past. Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het lezen. We vernieuwen onze schoolbibliotheek regelmatig, zodat het aanbod leesboeken voor de kinderen interessant blijft.

Boekpromotie
We besteden ook tijd aan boekpromotie. In de groepen 4 t/m 8 bereidt een kind een boek voor dat hij/zij heeft gelezen. Er wordt over verteld en er wordt uit voorgelezen. We hopen zo de kinderen meer enthousiast te krijgen voor het lezen.

Kinderboekenweek
Jaarlijks zijn er kinderboekenschrijvers te gast in het kader van de Kinderboekenweek. We nemen soms deel aan de kinderjury. We organiseren tijdens de Kinderboekenweek voorleeswedstrijden voor groep 7 en 8. De winnaar/winnares neemt deel aan voorleeswedstrijden op regionaal niveau.

Nieuwsbegrip XL
Voor het begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL is een webbased methode met teksten, filmpjes etc. uit de actualiteit. Eigen denkprocessen van de kinderen worden geactiveerd, doordat de denkstappen hardop verwoord worden. Naast deze instructielessen krijgen de kinderen ook verwerkingslessen, waar ze het geleerde kunnen toepassen. In deze methode zit ook een onderdeel studerend lezen. Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden, want in het voortgezet onderwijs is dat een veel gevraagde vaardigheid. Om goed aan te sluiten op de Cito-toetsen gebruiken we naast Nieuwsbegrip XL ook het Cito Hulpboek Begrijpend Lezen.

Bibliotheek
Om het lezen nog meer te stimuleren, gaan de groepen 3 t/m 8 één keer per maand onder schooltijd naar de bibliotheek. Zij lenen daar een boek op de schoolpas. Deze boeken blijven een maand op school, daarna worden ze omgeruild.

Informatie
Veilig Leren Lezen
Kinderboekenweek
Nieuwsbegrip XL
Bibliotheek Warffum


Schrijven
Kinderen leren op onze school schrijven met de methode "Pennenstreken".
Er wordt schrijfles gegeven in groep 3 t/m groep 8. De kinderen schrijven met een vulpen of Stabilo. De eerste vulpen of Stabilo wordt door de school aangeschaft. Mocht de vulpen of Stabilo kapot gaan, dan wordt verwacht dat het kind er één van huis meeneemt.

Informatie
Pennenstreken
Stabilo


Natuuronderwijs
Op heel wat momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode "Koekeloere". De groepen 3 en 4 krijgen natuuronderwijs met behulp van de methode "Huisje, boompje, beestje". De groepen 5 t/m 8 werken uit de methode "Natuurlijk (nieuwe versie)".

Informatie
Koekeloere
Huisje, Boompje, Beestje
Natuurlijk (nieuwe versie)


Aardrijkskunde                     
Op heel wat momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d. De groepen 5 t/m 8 werken met de methode "Een wereld van verschil".

Informatie
School TV
Filmpjes


Geschiedenis            
Op heel wat momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d. De groepen 5 t/m 8 leren over de geschiedenis uit de methode "Een zee van tijd".

Informatie
4X Wijzer


Verkeer
De beginselen van het verkeer leren de kleuters in de groepen 1 en 2 aan de hand van de methode "Straatwerk".

Groep 3 verdiept zich in het verkeer met de methode "Klaar over".

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland.
Deze kranten hebben altijd up-to-date leerstof en bereiden de kinderen goed voor op het verkeersexamen in groep 7.

Verkeersexamen
Het verkeersexamen wordt in groep 7 afgenomen. Wij werken hierin samen met de Christelijke Basisschool De Rank uit Warffum.

Informatie
Verkeersexamen
Veilig Verkeer Nederland
Klaar over
Engels
In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode "Take it Easy".

Informatie
Take it Easy