Visie

Wij willen een school in beweging zijn, die de kinderen in een veilige positieve omgeving passend onderwijs biedt op meerdere niveaus waarbij samenwerking en zelfstandigheid het verantwoordelijkheidsbesef van de kinderen ontwikkelt.
 
 
Kern van ons onderwijs
 
1.      Kindgericht
Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Kindvolgend onderwijs houdt voor ons in dat wij heel gericht de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk volgen. Het betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt, volledig op maat afgestemd voor ieder kind afzonderlijk. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie naar kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de groep steeds dezelfde.
 
2.      Samenwerken
Leren doe je samen. Samen met de leerkracht en samen met andere kinderen in je groep. Je leert van en met elkaar. Hoe doet die ander het? Kan de ander mij helpen en kan ik de ander helpen? Samen staan we sterk.
 
3.      Leren leren
Leren houdt voor ons veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, met het veranderen van gedrag, met het leren hanteren van oplossingsmethoden, met het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en leerstrategieen.

4.      Brede ontwikkeling
Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij helpen ze daarbij.
 
5.      Creativiteit
In ons onderwijs is de ontwikkeling van de creatieve vermogens van kinderen een belangrijk uitgangspunt. Creativiteit is voor ons het scheppend vermogen dat vorm, inhoud en uitdrukking geeft van ons denken, voelen en handelen.
 
6.      Schoolomgeving
De schoolomgeving moet stimulerend en uitdagend zijn. Binnen de beperkte mogelijkheden hebben we ons schoolgebouw, de speelplaats, de lokalen en andere werkruimten zo ingericht dat er efficient gebruik van kan worden gemaakt en de inrichting zoveel mogelijk appelleert aan de exploratiedrang van kinderen: uitnodigend, uitdagend en steun biedend. Een commissie van ouders en leraren houdt zich bezig met het ontwikkelen van een plan om het schoolplein aantrekkelijk en uitdagend voor kinderen te maken.
 
7.      Sociaal-emotioneel welbevinden
Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Wij hanteren een pestprotocol en we werken met speciale programma's om pesten tegen te gaan en kinderen weerbaar te maken, zoals WIBO en de KIVA-training. Daarnaast gebruiken alle groepen de methode voor sociaal-emotionele vorming Goed Gedaan.
 
8.      Zelfstandigheid
Onze leerlingen mogen niet afhankelijk gemaakt worden van de sturing van het onderwijsproces door de leerkracht. Leerlingen worden in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, door bijvoorbeeld te werken met een eigen weektaak.
 
9.      Plezier, vaardigheden, kennis
Volwassenen en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit horen bij onze standaarduitrusting. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen.
 
10.    Afstemming
Ons onderwijs is geen confectieartikel. Er is geen sprake van een standaard leermodel waar alle kinderen en leerkrachten zich naar moeten voegen. Vanuit ons leerstofaanbod en didactisch handelen, leveren wij maatwerk. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met verschillen tussen kinderen. Kinderen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod waar nodig en mogelijk af op de kinderen. Dat is voor ons een voortdurend leerproces dat nooit af is.
 
11.     ICT
Leren is een interactief proces met behulp van moderne leermiddelen.
Binnen de diverse vakgebieden proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de computer. Zo zijn de ICT hulpmiddelen belangrijk bij het inwinnen van informatie, voor het geven van (ondersteunende) instructie, het maken van spreekbeurten en werkstukken, extra oefening, toetsen en als ontspanningsmogelijkheid.
 
12.     Oudercontact
Om de kinderen goed te begeleiden, is regelmatig contact tussen de ouders en de leerkrachten noodzakelijk. Het zijn per slot van rekening uw kinderen die in onze groepen zitten. We organiseren daarom bijeenkomsten waar u over het programma van de kinderen wordt geinformeerd en maken daarnaast aparte afspraken met u waar we met u als ouder over de ontwikkeling van uw kind kunnen praten. Als er bijzonderheden zijn in de thuissituatie, dan horen we dat graag, zodat we hierop kunnen inspelen. Andersom zullen we van onze kant ook contact met u opnemen als daar een reden voor is.
 
13.     Lerende organisatie
We zijn een school die zich al werkend en lerend ontwikkelt. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor ons als leerkrachten. We proberen om kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs te leveren. De resultaten van de afgelopen jaren zijn daar ook naar. Toch kan het altijd anders en beter. Daarom zullen we regelmatig ons onderwijs bijstellen en verbeteren. We zullen dat natuurlijk zorgvuldig afwegen en u daarover informeren.
 
14.     Contacten met andere scholen
De school werkt samen met de overige openbare en neutrale scholen voor basisonderwijs in de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum. De directies vergaderen regelmatig gezamenlijk. De F.H. Jansenius de Vries vormt samen met Noordewier in Rasquert, De Getijden in Pieterburen en De Octopus in Eenrum een onderwijsteam.  Binnen dit onderwijsteam wordt nauw samengewerkt, bijvoorbeeld door het invoeren van dezelfde methodes en gezamenlijke vergaderingen over onderwijsinhoudelijke onderwerpen.
 
Met (openbare) scholen in de gemeenten Zuidhorn, Bedum, Ten Boer en Groningen (uitsluitend het speciaal basisonderwijs) wordt samengewerkt in het Weer Samen Naar Schoolverband. Dit betreft de verwijzing van kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. 
 
Verder onderhouden wij contacten met de Pedagogische Academie, met het Noorderpoort en met het Alfa-college in Groningen. Deze contacten zijn waardevol. Evenals het werk van de stagiaires van deze opleidingen, die allen enthousiast bezig zijn het vak van onderwijsgevende of klassenassistent te leren.

Binnen het onderwijs zien we steeds meer klassenassistenten een functie krijgen. Deze beroepsgroep kent in de opleiding ook een stageperiode. We zijn een officieel erkende school om stagiaires te begeleiden. Met name in de onderbouwgroepen zullen deze stageperiodes plaatsvinden.

Met de Christelijke Basisschool De Rank in ons dorp is regelmatig overleg. We organiseren onder andere gezamenlijk het verkeersexamen, EHBO-cursussen en schaatswedstrijden. Jaarlijks houden we een gezamenlijke sportdag voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Incidenteel doen we samen een project.

Met peuterspeelzaal Hummelhorn te Warffum bestaat structureel contact.