Visie en kern van ons onderwijs

Kerndoel en missie
Wij vinden het van groot belang om leerlingen goed voor te bereiden op onze snel veranderende maatschappij. Ons onderwijs is daarom ook altijd in beweging. 'OBS Jansenius de Vries geeft je de ruimte om je talenten te ontwikkelen'. Bij ons op school mag je zijn wie je bent en krijg je de ruimte om je zo volledig mogelijk te ontwikkelen, passend binnen jouw eigen mogelijkheden. Wij zijn een school waar leerlingen gezien worden.
Onze leerlingen krijgen passend en kwalitatief goed onderwijs in een veilige en positieve omgeving. Het pedagogisch en didactisch handelen is onze primaire taak. Bij ons ontwikkelen de leerlingen kennis, verantwoordelijkheidsbesef en sociale weerbaarheid.  Daarnaast stimuleren we zelfstandigheid, samenwerking en creativiteit.
 
Streefdoel
Ons doel is om ervoor te zorgen dat leerlingen met plezier naar school blijven gaan, waar leerlingen worden gezien en gehoord en iedereen zich veilig voelt. We willen dat de leerlingen worden voorbereid op de huidige maatschappij, en de vaardigheden meekrijgen die daarvoor nodig zijn. We willen in de toekomst een doorgaande lijn door de school creëren voor de leerlingen, waarbij we een gezamenlijke werkwijze hebben wat betreft didactiek, organisatie, structuur en duidelijkheid.
Wij zetten in op de basisvaardigheden: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, taal en spelling. Jaarlijks stellen wij een vakgebied centraal waar we dieper in duiken en waarbinnen we gaan voor onderwijsverbetering. Onze lessen worden aangeboden via een vaste structuur. Wij gebruiken hiervoor het observatie-instrument, met negen indicatoren voor goed onderwijs, biedt een vaste omlijning van ons handelen.
 1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging.
 2. Effectief benutten onderwijstijd.
 3. Taakgerichte werksfeer.
 4. Activerende directe instructie: scaffolding, inhoudelijke helderheid en structuur, feedback, activering.
 5. Strategieën voor denken en leren.
 6. Systematisch volgen van vorderingen.
 7. Afstemming instructie en verwerking.
 8. Leerlingen zijn actief betrokken.
 9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces.
 
We willen ernaartoe werken dat onze leerlingen 'eigenaarschap' ontwikkelen en zich verantwoordelijk voelen voor wat ze leren en doen. De betrokkenheid van de leerlingen wordt hierdoor steeds meer vergroot. Om dit te bereiken zijn goede didactische vaardigheden (geven van feedback en passende instructies) van de leerkrachten nodig en ook een interessante en uitdagende leeromgeving.
Ook is de ontwikkeling op andere gebieden belangrijk, denk aan: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
 
Kernwaarden en visie
Onze missie is 'geeft je de ruimte om je talenten te ontwikkelen'. Goed onderwijs is gebaseerd op samen gedragen waarden. De volgende kernwaarden zijn voor ons team en voor onze school richtinggevend voor de dagelijkse onderwijspraktijk:
 • Veiligheid & Vertrouwen
 • Kennis en vaardigheden
 • Samenwerken en zelfstandigheid
 • Brede ontwikkeling
Veiligheid & Vertrouwen
Voor een optimale ontwikkeling is een veilige schoolomgeving noodzakelijk. Wij bieden deze veilige omgeving voor onze leerlingen. Het sociaal-emotioneel welbevinden heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Geborgenheid is een woord dat past bij ons als school. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen binnen de school: leerlingen krijgen ons vertrouwen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Vanuit plezier in het werken en omgaan met elkaar, ontwikkelen kinderen nieuwe vaardigheden. Binnen onze school heerst veel rust en werken de leerlingen met de leerkrachten met duidelijke structuren.

Kennis &vaardigheden:
Wij zetten in op een stevige basis, goed onderwijs in de basisvaardigheden: 'gewoon' goed onderwijs. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod, waar nodig én mogelijk is, af op de leerlingen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie en in de verwerking van de leerstof. Leren houdt voor ons meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, maar ook met het leren hanteren van oplossingsmethoden, met het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en leerstrategieën. Wij proberen deze executieve functies van onze leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen. ICT gebruiken wij in dit geheel als middel en niet als doel.

Samenwerken & zelfstandigheid
Samen ben je nooit alleen, leren doe je samen. Samen met de leerkracht en samen met andere leerlingen. In onze school leren we van- en met elkaar. Hoe doet de ander het? Kan de ander mij helpen en kan ik de ander helpen? In onze combinatiegroepen wordt er veel samengewerkt. Dit geeft erkenning en waardering naar elkaar. 
Ook leren we leerlingen te reflecteren op het eigen handelen en in wat je wel goed kunt en (nog) niet zo goed kunt. Zo weten kinderen waar hun ontwikkelpunten liggen. De samenwerking met ouders is voor ons belangrijk. Wij nemen de driehoek ouders-leerling-school als uitgangspunt om samen te zorgen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Brede ontwikkeling
Ieder kind is uniek, en daarom bieden wij een breed aanbod aan onze leerlingen. Het onderwijs op onze school is daarom niet alleen gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Daarom gaan wij er regelmatig op uit, bieden wij gymlessen aan die gegeven worden door vakleerkrachten, wordt er HVO en GVO aangeboden door ervaren externe leerkrachten én werken wij met een muziekdocent samen.