Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben invloed op de gang van zaken in en rond de school. Daarvoor is wettelijk de Medezeggenschapsraad ingesteld. De MR is een overlegorgaan waarin ouders/verzorgers en leerkrachten met de directie en soms het schoolbestuur overleggen over het onderwijs, de financien en de organisatie.

Ouders/verzorgers kunnen op ieder moment de MR informeren en raadplegen over onderwerpen die zij bij de schooldirectie of het schoolbestuur aan de orde willen stellen.
De MR van de F.H. Jansenius de Vries bestaat uit drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten. Bij de vergaderingen van de MR is tevens altijd (deels) de onderwijsteamdirecteur Sineke Sietsema aanwezig.

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2016 - 2017 bestaat uit:
Jannet Benthem    Voorzitter Ouder
Dennis van Erkel Secretaris Ouder
Laura Wolthers Lid Leerkracht
Tineke Raangs Lid Leerkracht
 
De MR houdt zich ondermeer bezig met de volgende onderwerpen:
 • Het verbeteren van de informatievoorziening naar ouders/verzorgers toe.
 • Het bewaken en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
 • Het verder stimuleren van sociaal gedrag onder leerlingen.
 • De personele aanstelling.
 • De formatie.
 • De vakantieregeling.
 • De aanschaf van nieuwe meubelen en materialen.
 • Het onderhoud en de veiligheid op school.
 • De besteding van de financiele middelen.
 • De toekomst van de school.
 • Sociale media zoals de website van school, e-mail en de elektronische leeromgeving.
De MR vergadert vanaf het schooljaar 2012 - 2013 op locatie bij een van de scholen die tot onderwijsteam 't Hoogeland behoort. Eerst wordt er dan met de vijf gezamenlijke
MR-en vergadert met de aanwezigheid van Sineke Sietsema als onderwijsteamdirecteur. Dit is de Cluster-MR-vergadering; de CMR. Daarna houdt elke MR zijn eigen vergadering en bezoekt Sineke Sietsema elke MR-vergadering voor een bepaalde tijd. Het vergaderschema kunt u hier bekijken: vergaderdata CMR - MR - GMR schooljaar 2013 - 2014. U vindt hier tevens de vergaderdata van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2012 - 2013 vindt u hier.

De MR maakt onderdeel uit van de GMR primair onderwijs die namens 22 basisscholen overleg voert met het schoolbestuur Lauwers en Eems. Ed Overmars zit in het Dagelijks Bestuur van de GMR.

Schoolonderzoeken:
In juni 2010 heeft op initiatief van de MR een uitgebreid schoolonderzoek onder ouders/verzorgers en leerlingen naar de waardering van school plaatsgevonden.
In 2012 heeft er wederom een dergelijk onderzoek plaatsgevonden.
U kunt de uitslag van de onderzoeken hier bekijken:
schoolonderzoek 2010

schoolonderzoek 2012


Als u graag wilt meepraten over bovengenoemde onderwerpen met betrekking tot onze school, dan kunt u contact zoeken met een van de MR-leden. Wij horen graag uw mening en ervaringen, zodat wij met ons allen ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen het zo goed mogelijk hebben op onze school! Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen aan mr_janseniusdevriesschool@hotmail.nl

Mocht u lid willen worden van de MR, dan is dat een lidmaatschap voor de duur van drie jaren. Onderling worden de te vervullen taken verdeeld.

Notulen:
notulen MR 12 juni 2013
notulen MR 15 april 2013
notulen MR 7 maart 2013
notulen 7 november 2012
notulen 17 september 2012Informatie
De medezeggenschapsraad in het onderwijs
Wet medezeggenschap op scholen
Medezeggenschap

MR reglement Lauwers en Eems